La lectura d'un document presentat presencialment en un registre administratiu, per part de personal administratiu, als efectes d'introduir-lo al gestor d'expedients corporatiu, no constitueix una infracció de la normativa de protecció de dades.