Denegació d'accés al llistat del Registre d'entrada i sortida de documents d'un Ajuntament