Podeu trobar més informació a l'apartat Guies APDCAT.

No. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), exclou la necessitat del consentiment per tractar les dades necessàries per exercir les funcions docent i orientadora.

No. La LOE habilita l’ús de les dades dels alumnes i familiars per donar-los l’atenció que necessiten, sempre que s’utilitzin únicament i exclusivament amb una finalitat docent i orientadora. 

No. Excepcionalment, les categories especials de dades es poden tractar sense consentiment, quan sigui necessari per salvaguardar l’interès vital de la persona afectada o d’una altra persona, si està físicament o jurídicament incapacitada per donar el seu consentiment.

No. El centre pot utilitzar altres mecanismes menys invasius de l’esfera personal del menor, com ara que els professors facin el control.

Sí. La comunicació als pares de les dades acadèmiques i psicopedagògiques que guarden relació amb la formació de fills menors d’edat no emancipats està emparada per la normativa de protecció de dades, d’acord amb l’article 222-37 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

No. L'escola només pot recollir i tractar les dades que siguin adequades, pertinents i necessàries per a la finalitat educativa i d’orientació per a la qual es recullen.

Sí, si aquest compte es pot utilitzar per a finalitats que vagin més enllà de l’activitat acadèmica. En aquest cas, cal el consentiment del titular de les dades, o dels seus pares o tutors si és menor de 14 anys, per tractar les dades dels alumnes associades a la creació d’un compte de correu electrònic, sens perjudici de les condicions d’ús establertes pel proveïdor del servei.

 

Ara bé, si es tracta d’un compte de correu atorgat pel mateix centre, en el marc de la seva activitat docent i amb un ús limitat a aquesta finalitat, el consentiment no és necessari.

No. Es tracta d’una finalitat incompatible amb aquella per a la qual es van recollir les dades i, per tant, cal comptar amb el consentiment dels pares o tutors.

Sí. No disposar d’aquesta informació actualitzada pot afectar la gestió adequada del centre i de la informació personal de l’alumne.

El tractament de les dades d’un menor de 14 anys el pot autoritzar qualsevol dels progenitors, sempre que en tingui la potestat parental. Si el fill té més de 14 anys, el seu consentiment és suficient per tractar les seves dades, llevat que una llei exigeixi l’assistència dels pares o tutors.

En tractar-se d’un procediment de concurrència competitiva, l’article 45 de la Llei 39/2015 en regula la publicació i disposa que el mitjà de comunicació on s’han de fer les successives publicacions s’ha d’establir a la convocatòria del procediment.

 

D’acord amb el que estableixi la convocatòria, hi podria constar el nom i cognoms dels alumnes sol·licitants i dels admesos al centre, així com la puntuació baremada que han obtingut.

El ciutadà que ha participat en un procediment selectiu concurrencial, en aquest cas per mitjà de la preinscripció del seu fill en un centre escolar, té la consideració de persona afectada en aquell procediment administratiu i, com a tal, pot tenir accés a les dades de les persones admeses.

 

Si l’accés té per objectiu conèixer el domicili que han fet constar altres candidats, per comprovar si hi ha hagut frau en la puntuació obtinguda per l’empadronament, l’accés és necessari perquè el ciutadà pugui exercir el seu dret de defensa.

 

Les dades contingudes en els expedients de preinscripcions escolars, relatives a nom, cognoms i empadronament dels alumnes que han accedit a un centre escolar, no es poden considerar dades íntimes, si bé el mateix expedient pot contenir dades relatives a la intimitat de les persones, com ara circumstàncies personals o familiars. En aquest cas, l’òrgan responsable d’aquestes dades pot atorgar l’accés a la dada relativa al domicili, sense necessitat de donar a conèixer les altres dades que conformen l’expedient administratiu i que poden ser considerades dades íntimes.

No. No hi ha cap norma legal que habiliti aquesta comunicació i, per tant, cal el consentiment dels pares perquè l’escola pugui cedir-ne les dades.

La publicació d’imatges dels alumnes en obert al web de l’escola no es considera part de la funció docent i orientadora de l’escola. Per tant, si es vol publicar imatges dels alumnes, cal disposar del consentiment previ dels pares o tutors, o dels mateixos alumnes si tenen més de 14 anys.

 

Això no obstant, excepcionalment es poden difondre imatges sense el consentiment de les persones afectades, com en el cas d’imatges captades en un acte o esdeveniment públic, si la finalitat de la difusió és informativa i divulgativa de la celebració d’aquest acte i la imatge dels alumnes hi apareix com a merament accessòria i no n’afecta la intimitat. En qualsevol cas, cal informar prèviament els interessats d’aquesta difusió perquè puguin exercir el dret d’oposició, si escau.

 

Tot i això, en tractar-se de menors, és aconsellable demanar sempre el consentiment.

Un cop obtingut el consentiment, no cal revalidar-lo cada cop que es vulgui publicar una imatge dels alumnes. La normativa vigent no estableix cap període determinat de validesa del consentiment; de totes maneres, és una bona pràctica que el centre estableixi un període de validesa d’aquesta autorització i, per descomptat, que en obtenir el consentiment s’informi del dret a revocar-lo en qualsevol moment.

No. Si la persona afectada no és identificable sense esforços desproporcionats, la imatge no té la consideració de dada de caràcter personal. Per tant, no s’hi aplica la normativa de protecció de dades.

Els menors més grans de 14 anys poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat de les dades i oposició o el dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades sense l’autorització dels seus pares o tutors, llevat que la normativa específica aplicable ho exigeixi.

Dit això, res no impedeix que els pares o representants legals dels menors més grans de 14 anys també exerceixin aquests drets sense l’autorització d’aquests menors. Això, sens perjudici que, en determinades ocasions, l’interès superior del menor pugui fonamentar que es limiti l’exercici dels drets d’autodeterminació informativa als titulars de la potestat parental.

Els menors de 14 anys han d’exercir els drets d’autodeterminació informativa a través de la representació dels pares o tutors.

Sí. Forma part de la informació relativa al menor. Ara bé, sens perjudici de l’obligació de respondre en tots els casos la sol·licitud, l’obligació de comunicar-la està condicionada que el centre hagi recollit aquestes dades i encara les conservi.

Sí. Els alumnes més grans de 14 anys, o els seus pares o tutors si és menor d’aquesta edat, poden demanar-ho. Han d’indicar les dades errònies o inexactes que s’han de corregir i aportar la documentació que ho acredita.

Qualsevol d’ambdós progenitors pot exercir el dret de supressió sense comptar amb el consentiment de l’altre, sempre que tingui atribuïda la potestat parental.

L’alumne es pot oposar a aquest tractament, de conformitat amb l’article 21 de l’RGPD, si al·lega motius relacionats amb la seva situació personal concreta, com per exemple per raons de seguretat si és víctima de violència de gènere, si pateix algun tipus d’amenaça, etc.  En aquest cas, el centre l’ha d’excloure del llistat d’admesos que es publiqui, tret que acrediti un motiu legítim imperiós. Si és menor de 14 anys, el dret l’han d’exercir els seus pares o tutors.