Avis legal

Informació general del lloc web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i dels seus continguts 

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades té la seva seu al carrer Rosselló 214, Esc A, 1r 1a, 08008 Barcelona (tel. 93 552 78 00 i fax 93 552 78 30).

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades té l'adreça electrònica http://apdcat.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l'Autoritat.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el marc del que preveu l'Estatut d'autonomia de Catalunya (articles 31 i 156), té una sèrie de funcions que es concreten en la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius a la protecció de dades de caràcter personal i relacionats amb els àmbits d'actuació i les funcions de l'Autoritat.

La finalitat del lloc web de l'Autoritat consisteix a fer més proper a la ciutadania el dret a la protecció de dades de caràcter personal i a fomentar l'accés de les entitats que formen part de l'àmbit de competència de l'Autoritat i, en general, de les persones interessades a informació diversa sobre aquest dret.

Per acomplir aquesta finalitat, inclou informació sobre normativa, publicacions, dictàmens, així com la memòria anual de l'Autoritat, informació d'actualitat i sobre activitats formatives en què participa l'Autoritat, entre altres qüestions. 

Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de l'Autoritat, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web apdcat.cat són de titularitat exclusiva de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús a l'Autoritat. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L'Autoritat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l'Autoritat pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

C. Rosselló 214, Esc A, 1r 1a,

08008 Barcelona

apdcat@gencat.cat

 

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l'Autoritat per mitjà de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l'Autoritat mitjançant in line linking.
  • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l'Autoritat conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web de l'Autoritat.
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

L'Autoritat es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

 

Protecció de dades de caràcter personal 

Consulteu aquest enllaç

Política de Galetes

Què són les galetes?

Les galetes són fitxers que es descarreguen al vostre dispositiu en accedir a determinades pàgines web i permeten a la pàgina web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’una persona usuària o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma que què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer l’usuari.

Quines galetes utilitza aquest web?

L'Autoritat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web.

El portal web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) només utilitza galetes amb finalitats tècniques (aquelles que són necessàries per la navegació en el portal web en condicions optimes de seguretat, de velocitat, etc.).

Tipus galeta Domini Galeta Durada Ús
Tècnica gencat.cat SameSite 1 minut Millorar la seguretat en la navegació.
Tècnica apdcat.gencat.cat ADRUM_BT1 30 segons Monitorització de la web per detectar i localitzar incidències.
Tècnica apdcat.gencat.cat ADRUM_BTa 30 segons Monitorització de la web per detectar i localitzar incidències.
Gestor de contingut apdcat.gencat.cat JSESSIONID Fins que es tanca el navegador Galeta tècnica utilitzada per servidors d'aplicacions Java com Tomcat, per mantenir i identificar la sessió de l'usuari.

El portal web de l’APDCAT conté enllaços a llocs web de tercers. Les polítiques de privacitat d’aquests portals són alienes a l’APDCAT. En accedir a aquests llocs de tercers, es poden transmetre les galetes que aquests llocs tenien emmagatzemades al vostre navegador i emmagatzemar de noves.

L'Autoritat no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l'Autoritat. Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l'Autoritat sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

 

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, l'Autoritat treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit l'Autoritat es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

L'Autoritat no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l'Autoritat. Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l'Autoritat sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet.

 

Ús de xarxes socials

L’APDCAT utilitza xarxes socials, com Twitter, per informar sobre el dret a la protecció de dades personals i fer difusió respecte de les accions i activitats que desenvolupa en el marc de les seves competències. 

La presència d’icones al web de l’APDCAT que permeten compartir informacions a les xarxes socials no comporta un tractament de cookies. L’ús d’aquest serveis comporta la redirecció de la persona usuària al web de la xarxa social corresponent. La política de privacitat i l’ús de cookies en cadascun d’aquests serveis correspon a la xarxa social que els presta.

Cal llegir atentament les polítiques de protecció de dades d’aquestes xarxes socials abans d’utilitzar-les.

Perfil de Twitter de l’APDCAT.

 

Data d'actualització:  10.05.2018