Informe en relació amb el Projecte d’instrucció per a la cessió de dades als ens locals en l’exercici de competències en matèria de prevenció i intervenció en l’abandonament escolar en etapa d’estudis postobligatoris