Informe en relació amb el Projecte de decret de desplegament del procediment sancionador en l'àmbit de la igualtat de tracte i la no-discriminació i les sancions accessòries