Informe en relació amb la consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Avantprojecte de llei del procediment d'elaboració de normes del Govern de la Generalitat