Informe en relació amb la comunicació de dades entre els serveis sanitaris i els serveis socials del sistema públic