Informe en relació amb el Projecte d'Ordre pel qual s'aprova el Reglament del Registre estable de parelles