1/10 Informe jurídic emès a petició de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública en relació amb la reclamació presentada per un ciutadà contra un Ajuntament per la denegació d’accés a l’expedient complet del procés selectiu corresponent al cap de la Guàrdia Municipal