Denegació d'informació sobre els quadrants de vacances de la Policia local