Denegació d'informació sol·licitada per un progenitor en relació amb les qualificacions del seu fill