Publicació a web municipal de les actes de sessions del Ple i del conveni signat amb una empresa