Legitimitat pel tractament de dades de les persones que participen en projectes d'inserció sociolaboral