Dictamen en relació amb la consulta formulada per la delegada de protecció de dades d’un Ajuntament relativa al tractament de les dades biomètriques amb finalitats de control de presència i control de l’accés a dependències municipals