• Imprimeix

Transparència i informació

L’RGPD inclou la transparència com un dels principis que han de regir el tractament de les dades personals i el recull dins del capítol relatiu als drets de les persones. Així, la transparència s’aplica al llarg de tot el procés de tractament de les dades personals.

D’altra banda, en els articles 13 i 14 RGPD s’estableix l’obligació d’informar les persones interessades, tant quan les dades es recullen directament de l’interessat com quan no s’hi recullen.

El Reglament configura la informació com un dret de les persones afectades i amplia les qüestions sobre les quals cal informar-les, amb els aspectes següents:

  • les dades de contacte del delegat de protecció de dades
  • la base jurídica del tractament
  • els interessos legítims perseguits en què es fonamenta el tractament
  • la intenció de transferir les dades a un tercer país o a una organització internacional i la base per fer-ho
  • el termini durant el qual es conservaran les dades
  • el dret a sol·licitar la portabilitat
  • el dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que s'ha prestat
  • si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per subscriure un contracte
  • el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control; l'existència de decisions automatitzades, incloses la lògica aplicada i les seves conseqüències. 

L’RGPD disposa que la informació als interessats, tant respecte de les condicions dels tractaments que els afecten com en les respostes als exercicis de drets, s’ha de proporcionar de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, en un llenguatge clar i senzill.

Aquestes exigències impliquen que cal evitar acudir a fórmules especialment enrevessades i que incorporen remissions als textos legals. Cal que el contingut de les clàusules informatives s’expliqui de manera clara i accessible per a les persones interessades, amb independència dels coneixements que tinguin de la matèria.

 

Enllaç a la Guia per al compliment del deure d'informar al RGPD