• Imprimeix

Dret a ser informat

És el dret que tota persona té a conèixer, en qualsevol moment, què es fa amb les seves dades personals.

En concret, en el moment de la recollida de les dades s'ha d'informar la persona, d'una manera clara, sobre els aspectes següents (article 5 de la LOPD):

 • L'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal.
 • La finalitat de la recollida.
 • Els destinataris de la informació.
 • La identitat i la direcció de la persona responsable del tractament.
 • La possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (coneguts per l'abreviatura ARCO).*
 • Si és obligatori o no respondre a les preguntes que es demanen.*
 • Les conseqüències de proporcionar aquestes dades i les conseqüències de no proporcionar-les.*

(*) No cal quan aquesta informació es dedueix de la naturalesa de les dades personals que se sol·liciten o de les circumstàncies en què es recullen.

Quan les dades es recullen en formularis, aquesta informació s'ha de fer constar.

Qualsevol canvi de finalitat del tractament o qualsevol comunicació o cessió de les dades personals a un tercer obliga a informar-ne la persona titular de les dades, sense perjudici de demanar el seu consentiment, tret que no sigui necessari.

Excepcions
No s'ha d'informar (ni en el moment de la recollida ni posteriorment) quan el fet d'informar afecta la Defensa Nacional, la seguretat pública o la persecució d'infraccions penals.

No s'ha d'informar en el moment de la recollida

Quan les dades no es recullen de la pròpia persona. En tot cas, el responsable del fitxer, en tres mesos a partir del moment en què disposa d'aquestes dades, ha d'informar la persona sobre:

 • D'on les ha tret.
 • L'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal.
 • El motiu pel qual tracta les dades (la finalitat).
 • Els destinataris de la informació.
 • La identitat i l'adreça del responsable del tractament.
 • La possibilitat d'exercir-hi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Però no cal informar en aquests tres mesos:

 • Si una llei expressament ho preveu.
 • Si les dades es tracten amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.
 • Si és impossible informar la persona o exigeix esforços desproporcionats perquè el nombre de persones interessades és molt gran, perquè les dades són molt antigues, o perquè el responsable del fitxer proposa prendre mesures compensatòries. En aquests casos cal l'autorització de l'agència de protecció de dades corresponent.
 • Si les dades es recullen de fonts accessibles al públic (guies telefòniques, guies de professionals, diaris i butlletins oficials, mitjans de comunicació social, cens promocional) i es destinen a l'activitat de publicitat o prospecció comercial. En aquest cas, en cada comunicació que s'adreci a la persona se l'ha d'informar:
  • D'on s'han tret les dades.
  • La identitat (i l'adreça) del responsable del tractament.
  • La possibilitat d'exercir-hi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.