• Imprimeix

Normativa estatal

  • [ ES ] Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

 

  • [ CAT | ES | EN ] Constitució espanyola (arts. 10, 14, 16, 18, 20, 53 i 105) 

 

  • [ CAT | ES | EN ] Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999)

         Aplicable en allò que no s'oposi al Reglament (UE) 2016/679

  • [ CAT | ES | EN ] Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.01.2008)

         Aplicable en allò que no s'oposi al Reglament (UE) 2016/679

  • [ CAT | ES | EN ] Reial decret llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades