• Imprimeix

Assesoria Jurídica

Correspon a l'Assessoria Jurídica emetre informe sobre:

a) Avantprojectes de llei, projectes de disposicions que elabora el Govern en virtut de delegació legislativa i els projectes de disposicions de caràcter general que afecten la protecció de dades personals.

b) Instruccions i recomanacions per adequar els tractaments de dades als principis de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

c) L'exercici de drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació o d'oposició.

d) Consultes o peticions adreçades a l'Autoritat.

e) Reclamacions o queixes formulades a l'Autoritat.

f) Qualsevol assessorament jurídic necessari per a les actuacions de l'Autoritat.

 

El Sr. Santiago Farré i Tous és el cap de l'Assessoria Jurídica de l'Autoritat.

Data d'actualització:  04.01.2017