• Imprimeix

Base jurídica

Per donar compliment al principi de licitud, el responsable del tractament ha de tractar les dades d’acord amb algun dels fonaments regulats a l’article 6 de l’RGPD. En concret:

 1. Que disposi del consentiment de la persona afectada per a una o diverses finalitats específiques.
 2. Que sigui necessari per executar un contracte en què l’interessat és part o per aplicar mesures precontractuals a petició de l’interessat.
 3. Que sigui necessari per complir una obligació legal del responsable del tractament.
 4. Que sigui necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física.
 5. Que sigui necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats al responsable del tractament.
 6. Que sigui necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin interessos o drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un menor.

En el cas de tractaments necessaris per al compliment d’una obligació legal (lletra c) o d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics (lletra e), la base del tractament ha d’estar prevista pel dret de la Unió o pel dret de l’estat membre, que en el nostre cas ha de ser una norma amb rang de llei.

L’interès legítim no s’aplica als tractaments efectuats per les autoritats públiques en l’exercici de les seves funcions.

El tractament de categories especials de dades personals (article 9 RGPD) està permès quan:

 1. El tractament s’efectua amb el consentiment explícit de l’interessat, tret que el dret de la Unió o de l’estat membre no ho permeti.
 2. El tractament és necessari per complir obligacions o exercir drets en l’àmbit laboral, si així ho autoritza el dret de la Unió o de l’estat membre.
 3. El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’un tercer, si no té capacitat per consentir-hi.
 4. El tractament s’efectua en l’àmbit de les activitats legítimes d’una entitat sense ànim de lucre amb finalitat política, filosòfica, religiosa o sindical i es refereix als membres actuals o antics de l’entitat.
 5. El tractament es refereix a dades que l’interessat ha fet manifestament públiques.
 6. El tractament és necessari per formular, exercir o defensar reclamacions o quan els tribunals actuen en l’exercici de la seva funció judicial.
 7. El tractament és necessari per raons d’interès púbic essencial.
 8. El tractament és necessari per a finalitats de medicina preventiva i del treball, diagnòstic mèdic i prestació i gestió d’assistència sanitària, sempre que el tractament el faci un professional sanitari subjecte a secret professional o una altra persona subjecta al deure de confidencialitat.
 9. El tractament és necessari per raons de salut pública.
 10. El tractament és necessari per a finalitats d’arxiu en interès públic, d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques.

Les dades personals relatives a condemnes i infraccions penals només es poden tractar sota la supervisió de les autoritats públiques o quan ho autoritza el dret de la Unió o de l’estat membre, que ha d’establir garanties adequades per als drets i llibertats dels interessats (article 10 RGPD).