• Imprimeix

Autoritat

Benvinguda de la directora

Sigueu benvingudes i benvinguts al web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

A l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades vetllem per  garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, el dret a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. Informem sobre els drets en aquesta matèria, com s'exerceixen i què cal fer si no es respecten. També assessorem sobre les obligacions que preveu la legislació i controlem que les entitats la compleixin adequadament.

Aquestes obligacions prenen una rellevància especial en la nova societat digital que estem creant entre tots. Les dades, i molt especialment les dades personals, s’han convertit en la base del desenvolupament econòmic, social i polític.

Ens dirigim cap a la quarta revolució industrial, on la tecnologia ja no serà només una eina, sinó que formarà part de nosaltres. El conjunt de tecnologies emergents es construeixen i s’amplifiquen mútuament, mitjançant la fusió amb els mons físic, digital i biològic, a partir de la informació. Davant d’això, hem d’aconseguir que totes les entitats, públiques i privades, que tracten les nostres dades personals protegeixin i garanteixin de forma efectiva el dret a la protecció de dades i tots els principis i valors que li són inherents, com la dignitat, la llibertat, el lliure desenvolupament de la persona i la no discriminació.

Amb aquesta missió i amb l’objectiu d’apropar i difondre el dret a la protecció de les dades personals, en aquest web trobareu la informació més significativa en matèria de privacitat i protecció de dades a Catalunya i al món.

Volem que aquesta pàgina sigui un canal de comunicació bidireccional entre l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i totes les persones que tinguin un dubte o un suggeriment a fer-nos.

Rebeu, doncs, la meva salutació i la meva benvinguda.


Maria Àngels Barbarà i Fondevila
Directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 

Trajectòria professional de la directora