• Imprimeix

Àrea d'Inspecció

Corresponen a l'Àrea d'Inspecció les potestats d'inspecció que s'atribueixen a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En concret, correspon a l'Àrea d'Inspecció l'exercici de les funcions següents:

a) Examinar els suports d'informació que contenen dades personals.

b) Examinar els equips físics i lògics.

c) Examinar els sistemes de transmissió i accés a les dades.

d) Fer auditories dels sistemes informàtics.

e) Sol·licitar la presentació o tramesa de documents i de dades.

f) Instruir els expedients sancionadors.

 

El Sr. Carles San José i Amat és el cap de l'Àrea d'Inspecció.

Data d'actualització:  04.01.2017