• Imprimeix

Aplicació de la normativa

Quan s’aplica la normativa de protecció de dades
S’aplica a les dades personals que es troben en suport físic, ja sigui automatitzat o no automatitzat (paper), que permet que siguin tractades, i a qualsevol modalitat d’ús posterior d’aquestes dades per part del sector públic o privat.

Quan no s’aplica la normativa de protecció de dades

 • A la informació dissociada o anonimitzada.
 • Als tractaments de dades de persones jurídiques.
 • A les dades de les persones difuntes. No obstant això, si se’n tracten les dades, cal tenir en compte el fet que el tractament pugui afectar la seva intimitat.
 • Als fitxers que tenen les persones físiques en l’exercici d’activitats exclusivament personals o domèstiques (en el marc de la vida privada o familiar de persones particulars).
 • Als fitxers de matèries molt concretes, que la llei ja preveu (matèries classificades, terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada).

Casos específics

 • No s’aplica el Reglament de protecció de dades als fitxers que es limitin a incorporar les dades de les persones físiques que prestin els seus serveis en entitats, relatives únicament al nom i cognoms, les funcions o càrrecs que desenvolupen, l’adreça postal o electrònica, el telèfon i el número de fax professionals (sempre que aquestes dades es tractin amb finalitats professionals).
 • S’exclouen del règim d’aplicació de la protecció de dades de caràcter personal les dades relatives a empresaris individuals quan hi facin referència en qualitat de comerciants, industrials o naviliers.

Es regeixen per la seva normativa específica
Els fitxers i els tractaments de les matèries següents:

 • Règim electoral.
 • Estadística pública.
 • Registre Civil.
 • Registre central de penats i rebels.
 • Videovigilància policial.
 • Informes personals de qualificació del personal de les forces armades.
Data d'actualització:  22.12.2016