• Imprimeix

Aplicació de la normativa

A quins tractaments s’aplica l’RGPD?

S'aplica al tractament totalment o parcialment automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades personals contingudes o destinades a ser incloses en un fitxer.

 A quins tractaments no s’aplica l’RGPD? 

  • Tractaments efectuats en l'exercici d'una activitat no compresa en l'àmbit d'aplicació del dret de la Unió. 
  • Tractaments efectuats pels estats membres, quan duen a terme activitats compreses en l'àmbit d'aplicació del capítol 2 del títol V del Tractat de la Unió Europea (TUE). 
  • Tractaments efectuats per una persona física en l'exercici d'activitats exclusivament personals o domèstiques. 
  • Tractaments efectuats per les autoritats competents amb finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals, o d'execució de sancions penals, inclosa la de protecció davant d'amenaces a la seguretat pública i la seva prevenció. 

Quin és l’àmbit territorial d’aplicació?

En el territori de la Unió Europea: s’aplica a les entitats que tracten dades personals (ja sigui el responsable del tractament o l'encarregat del tractament) i tenen un establiment a la Unió, amb independència de si el tractament s’efectua a la Unió o no.

Fora de la Unió Europea, l’RGPD s’aplica al tractament de dades personals d'interessats que resideixen a la Unió fet per un responsable o encarregat no establert a la Unió, quan les activitats de tractament estan relacionades amb:

a) L'oferta de béns o serveis a aquests interessats a la Unió, tant si són remunerats com si no.

b) El control del comportament d’aquests interessats, en la mesura que tingui lloc a la Unió.