• Imprimeix

Unió Europea

  • [CAT | ES | EN ] Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) 
  • ES | EN ] Reglament (UE) núm. 611/2013 de la Comissió de 24 de juny de 2013, relatiu a les mesures aplicables a la notificació de casos de violació de dades personals, en el marc de la Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre la privacitat i les comunicacions electròniques
  • [ CAT | ES | EN | FR ] Carta del drets fonamentals de la Unió Europea (arts. 7 i 8)
  • ES | EN ] Directiva (UE) 2016/680 del Parlament i del Consell de 27 d'abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a fins de prevenció, investigació, detecció o  enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals, i a la lliure circulació d'aquestes dades i per la qual es deroga la Decisió Marc 2008/977 / JAI del Consell
  • [ CAT | ES | EN | FR ] Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques
  • [ CAT | ES ] Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la conservació de dades generades o tractades en relació amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques d'accés públic o de xarxes públiques de comunicacions i per la qual es modifica la Directiva 2002/58/CE
  • [ ES | EN | FR ] Directiva 2009/136/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, per la qual es modifiquen la Directiva 2002/22/CE relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques, la Directiva 2002/58/CE relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques i el Reglament (CE) núm. 2006/2004 sobre la cooperació en matèria de protecció dels consumidors
  • ES | EN ] Directiva (UE) 2016/681 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relativa a la utilització de dades del registre de noms dels passatgers (PNR) per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament dels delictes de terrorisme i de la delinqüència greu
  • ES | EN ] Decisió (UE) 2016/920 del Consell, de 20 de maig de 2016, sobre la signatura, en nom de la Unió Europea, de l'Acord entre els Estats Units d'Amèrica i la Unió Europea sobre la protecció de les dades personals en relació amb la prevenció, la recerca, la detecció i l'enjudiciament d'infraccions penals.

 

 

Data d'actualització:  22.05.2018