No compliment del dret d'informació previst a l'article 5 LOPD .