Cessió de dades personals per un ajuntament a l'ORGT de la Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a la liquidació d'una sanció administrativa.