En aquesta sisena edició del Premi Protecció de Dades en el Disseny, any 2018, s’han presentat quatre candidatures. Malgrat la qualitat que poden tenir les candidatures presentades des d’altres perspectives diferents a la protecció de dades de caràcter personal, un cop avaluades de conformitat amb el barem establert a les bases de la convocatòria, cap d’elles ha assolit els mèrits necessaris per poder ser reconeguda amb el Premi Protecció de Dades en el Disseny. 

Per això, el Jurat constituït per a l’atorgament del Premi Protecció de Dades en el Disseny 2018, d’acord amb la Resolució de 25 de gener de 2018 (DOGC 7553 – 7.2.2018), en la reunió que va tenir lloc el 14 de maig de 2018 a la seu de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, va acordar per unanimitat declarar DESERT el Premi Protecció de Dades en el Disseny 2018.