3a convocatòria del Premi Protecció de Dades en el Disseny (2015)

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  convoca la tercera edició del Premi "Protecció de dades en el disseny” per tal de  reconèixer honoríficament les aplicacions i les solucions tecnològiques  que suposin una aportació rellevant per a la protecció de la privacitat  en el moment del disseny de les aplicacions. Es tracta, en definitiva, de premiar les aplicacions o sistemes que millorin la implementació de les mesures de seguretat, facilitin el compliment de les obligacions legals en matèria de protecció de dades, reforcin el control de les persones sobre la seva pròpia informació i en general, facilitin la gestió de la privacitat.

S'amplia el termini per a l'admissió de sol.licituds. El nou termini fineix el proper 30 de març de 2015.

Convocatòria (Resolució de 4 de febrer de 2015, DOGC núm. 6806 (09.02.2015))

(Correcció d'errades DOGC núm. 6808 (11.2.2015))

Annex 1: Bases reguladores

Annex 2: Model de sol.licitud

Annex 3: Model de declaració responsable