• Imprimeix

Fitxer i responsable

Un fitxer de dades personals és un conjunt organitzat de dades, ja sigui automatitzat o en suport paper, que identifiquen o que permeten identificar una persona.

El responsable del fitxer és la persona física o jurídica, pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades personals que conté el fitxer, encara que no ho faci materialment.

També poden ser responsables del fitxer o del tractament els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.

Data d'actualització:  22.12.2016