• Imprimeix

El Registre

El Registre de Protecció de Dades de Catalunya (RPDC) és un òrgan integrat dins l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) que té com a finalitat fer efectiu el dret de tota persona a conèixer l'existència de tractaments de dades de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del fitxer, per poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Aquest registre és de consulta pública i gratuïta.

Al RPDC s'hi inscriuen els fitxers i tractaments de dades personals que tenen com a responsable una persona física o jurídica inclosa en l'àmbit d'actuació de l'APDCAT, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Cal recordar que s'entén per responsable del fitxer o tractament qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament, encara que no ho faci materialment. També poden ser responsables els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.

Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 11 de la Llei 32/2010, són objecte d’inscripció al RPDC:
a) Els fitxers de dades personals, de titularitat pública o privada, inclosos dins l’àmbit
d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
b) Els codis tipus formulats per les entitats incloses dins l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
c) Les autoritzacions de tractaments de dades de caràcter personal previstes en la legislació vigent.