• Imprimeix

Notificació de fitxers de titularitat privada

AVIS: CADUCITAT DEL CERTIFICAT SSL del programari d'ajut per generar notificacions en suport digital.

1. Què s’ha d’inscriure

S’han d’inscriure com a fitxers de titularitat privada a l’RPDC els que tenen com a responsable alguna de les entitats de dret privat següents:
1. Les que compleixin, com a mínim, un dels tres requisits següents en relació amb la Generalitat, als ens locals o als ens que en depenen:

  • que el seu capital pertanyi, majoritàriament, als ens públics esmentats
  • que els seus ingressos pressupostaris provinguin, majoritàriament, dels esmentats ens públics
  • que els membres designats pels ens públics esmentats siguin majoria en els seus òrgans directius

2. Les altres entitats de dret privat que presten serveis públics, mitjançant qualsevol forma de gestió directa o indirecta. En aquest cas, a més, cal que els fitxers estiguin vinculats a l’exercici d’aquests serveis i que el tractament es dugui a terme a Catalunya.

3. Les persones físiques o jurídiques privades que exerceixin funcions públiques en relació amb matèries que són competència de la Generalitat o dels ens locals. Cal també, en aquest cas, que els fitxers estiguin destinats a l’exercici d’aquestes funcions i que el tractament es dugui a terme a Catalunya.

4.Les universitats privades que integren el sistema universitari català i els ens que en depenen

5.Les corporacions de dret públic que exerceixen les seves funcions exclusivament en l’àmbit territorial de Catalunya, si és que aquests fitxers no estan estrictament vinculats a l’exercici de potestats de dret públic que els atribueix la seva normativa específica.

NOTA: l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha elaborat la Recomanació 1/2011, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública ( Recomanació 1/2011). Tot i que la normativa de protecció de dades no requereix una determinada forma de creació, modificació o supressió dels fitxers de titularitat privada, els criteris i les recomanacions que conté la Recomanació es poden tenir en compte, en allò que sigui aplicable, en el moment de crear-los i notificar-los al Registre.

2. Com s'ha d'inscriure?

a) Formalització de la inscripció

“La inscripció a l'RPDC s'ha de fer utilitzant els suports normalitzats aprovats per la Resolució, de 4 d'abril de 2011 , per la qual s'aprova la modificació dels suports normalitzats per formalitzar les inscripcions dels fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (DOGC núm. 5859, de 14/04/2011)” i per la Resolució, de 6 de juny de 2016, per la qual es modifiquen suports normalitzats per formalitzar inscripcions al Registre de Protecció de Dades de Catalunya (DOGC núm. 7150, de 28 /06/2016).

b) Especificitats de la notificació en l'apartat d'estructura i tipus de dades de fitxers

Tingueu en compte que si en el fitxer es tracten dades especialment protegides a les quals els hi correspon el nivell de seguretat bàsic o mitjà d'acord amb el que preveu l'article 81.5 i 6 del RLOPD, aquests tipus de dades s'han de fer constar, en l'apartat del formulari de notificació de fitxers corresponent a "Dades identificatives", en "Altres tipus de dades" indicant, per exemple: dades de salut (grau de minusvalia).

3. Informació per inscriure fitxers:

A través del programari creat amb aquesta finalitat, i que s'ha de baixar, es pot enviar de forma telemàtica el formulari de notificació de fitxers a l'RPDC. Només en els casos en què es disposi de signatura electrònica es pot enviar, també telemàticament, el document de sol·licitud d'inscripció del fitxer. Si no és el cas, s'ha d'imprimir la sol·licitud, que el programa genera una vegada enviat el formulari de notificació, i fer-la arribar a la seu d'aquesta institució.