• Imprimeix

Codis tipus

Els responsables de tractaments de titularitat pública i privada, així com les organitzacions en què s’agrupen mitjançant acords sectorials, convenis administratius o decisions d’empresa, poden elaborar codis tipus per establir, amb ple respecte als principis i disposicions de la normativa de protecció de dades:

 • les condicions d’organització
 • el règim de funcionament
 • els procediments aplicables
 • les normes de seguretat de l’entorn, programes o equips
 • les obligacions dels implicats en el tractament i l'ús de la informació personal
 • les garanties per exercir els drets regulats a la normativa de protecció de dades.

Els han de formular organitzacions representatives del sector al qual es refereixen, almenys al seu àmbit territorial d’aplicació.

Són un mecanisme d’autoregulació que té com a objectiu establir la manera d'adequar-se a la normativa de protecció de dades d’un sector determinat, tenint en compte les peculiaritats dels tractaments que fan les entitats d'aquest sector.

Tenen caràcter de codis deontològics, o de bona pràctica professional, i són vinculants per als qui s’hi adhereixen. L’adhesió al codi tipus és voluntària.

El contingut dels codis tipus s’estableix a l’article 73 del RLOPD. Han de contenir, com a mínim, els punts següents:
a) Àmbit d’aplicació, les activitats a què es refereix el codi i els tractaments que hi estan sotmesos.
b) Les previsions específiques per aplicar els principis de protecció de dades.
c) L’establiment d’estàndards homogenis per complir les obligacions establertes en la normativa de protecció de dades.
d) L’establiment de procediments que facilitin l’exercici dels drets ARCO a les persones afectades.
e) La determinació de les cessions i les transferències internacionals de dades.
f) Les accions formatives en matèria de protecció de dades adreçades a qui les tracten, especialment quant a la relació amb les persones afectades.
g) Els mecanismes de supervisió a través dels quals es garanteix que els adherits compleixen el que estableix el codi tipus.

Per tramitar la inscripció d’un codi tipus, cal aportar la documentació següent:

 • sol·licitud d’inscripció
 • acreditació de la representació de la persona que presenta la sol·licitud
 • contingut de l’acord, conveni o decisió pel qual s’aprova, en l’àmbit corresponent, el contingut del codi tipus proposat
 • si el codi tipus procedeix d’un acord sectorial o d’una decisió d’empresa, certificació referent a l’adopció de l’acord i legitimació de l’òrgan que el va adoptar, així com còpia dels estatuts de l’associació, organització sectorial o entitat en el marc del qual s'ha aprovat el codi
 • en el cas de codis tipus presentats per associacions o organitzacions de caràcter sectorial, documentació relativa a la representativitat que té en el sector
 • per al cas de codis tipus que es basen en decisions d’empresa, descripció dels tractaments a què es refereix el codi tipus
 • el codi tipus que es pretén inscriure al RPDC