• Imprimeix

Dret d'oposició

[CAT ES] Model d'exercici del dret d'oposició*
* Aquelles entitats que feu servir aquest model com a propi heu de fer constar al peu de l’escrit el dret d’informació previst a l’art. 5 de la LOPD

És el dret d'un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

 • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
 • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

La persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

 • Amb un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer amb el contingut següent:
  • Nom i cognoms de la persona que exerceix el dret i del representant, si és el cas.
  • Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona afectada i la identitat del representant, si n'hi ha (DNI, passaport o document equivalent), o instruments electrònics anàlegs (per exemple, certificat digital).
  • Document o instrument electrònic acreditatiu de la representació, si és el cas.
  • Petició concreta: cal indicar de forma clara i detallada el que es demana.
  • S'hi han de fer constar els motius fonamentats i legítims.
  • Adreça, data i signatura de la persona que exerceix el dret o del seu representant.
  • Cal adjuntar documents que acreditin el que es demana, si és el cas.
 • Es pot exercir a través dels serveis d'atenció al públic, d'informació o de reclamacions que tinguin les entitats, si aquestes així ho han previst.
 • El procediment ha de ser senzill i gratuït (no es pot obligar a enviar cartes certificades o a trucar a un número de telèfon amb tarificació addicional).

La persona responsable té deu dies per contestar des que rep la sol·licitud, i ho ha de fer tant si té les dades com si no les té. Si no contesta dins aquest termini, s'hi pot interposar reclamació de tutela de drets.

 • Si hi ha una prohibició legal.