• Imprimeix

Dret de cancel·lació

[CAT |ES] Model d'exercici del dret de cancel·lació*
* Aquelles entitats que feu servir aquest model com a propi heu de fer constar al peu de l’escrit el dret d’informació previst a l’art. 5 de la LOPD

És el dret d'un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, o quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui, o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades, i només s'han de conservar a la disposició d'administracions públiques, jutges i tribunals per atendre les responsabilitats que hi pugui haver. Una vegada passat el termini de prescripció, s'han de suprimir les dades.

La persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

Els familiars d'una persona difunta poden exercir aquest dret davant els responsables dels fitxers que continguin dades d'aquesta persona (han de comunicar i acreditar aquest fet).

 • Amb un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer amb el contingut següent:
  • Nom i cognoms de la persona que exerceix el dret i del representant, si és el cas.
  • Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona afectada i la identitat del representant, si n'hi ha (DNI, passaport o document equivalent), o instruments electrònics anàlegs (per exemple, certificat digital).
  • Document o instrument electrònic acreditatiu de la representació, si és el cas.
  • Petició concreta: cal indicar de forma clara i detallada el que es demana, i a quines dades es refereix.
  • Adreça, data i signatura de la persona que exerceix el dret o del seu representant.
  • Cal adjuntar documents que acreditin o justifiquin el que es demana, si és el cas.
 • Es pot exercir a través dels serveis d'atenció al públic, d'informació o de reclamacions que tinguin les entitats, si aquestes així ho han previst.
 • El procediment ha de ser senzill i gratuït (no es pot obligar a enviar cartes certificades o a trucar a un número de telèfon amb tarificació addicional).

La persona responsable té deu dies per contestar des que rep la sol·licitud, i ho ha de fer tant si té les dades com si no les té. Si no contesta dins aquest termini, s'hi pot interposar reclamació de tutela de drets.

 • Si hi ha una prohibició legal.
 • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.
 • Per qüestions de seguretat pública.
 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers.
 • Per necessitats d'una investigació policial.
 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.
 • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada.
 • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir).
 • Si hi ha una relació contractual entre la persona titular de les dades i la persona responsable del tractament.