• Imprimeix

Dret d'accés

[CAT |ES] Model d'exercici del dret d'accés*
*Aquelles entitats que feu servir aquest model com a propi heu de fer constar al peu de l’escrit el dret d’informació previst a l’art. 5 de la LOPD.

És el dret d'un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

La persona afectada o un representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones discapacitades, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

 • Amb un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer amb el contingut següent:
  • Nom i cognoms de la persona que exerceix el dret i del representant, si és el cas.
  • Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona afectada i la identitat del representant, si n'hi ha (DNI, passaport o document equivalent), o instruments electrònics anàlegs (per exemple, certificat digital).
  • Document o instrument electrònic acreditatiu de la representació, si és el cas.
  • Petició concreta: cal indicar de forma clara i detallada el que es demana.
  • Adreça, data i signatura de la persona que exerceix el dret o del seu representant.
  • Cal adjuntar documents que acreditin el que es demana, si és el cas.
 • Es pot exercir a través dels serveis d'atenció al públic, d'informació o de reclamacions que tinguin les entitats, si aquestes així ho han previst.
 • El procediment ha de ser senzill i gratuït (no es pot obligar a enviar cartes certificades o a trucar a un número de telèfon amb tarificació addicional).
 • No es pot exercir si no ha passat encara un any des que es va exercir per darrer cop, tret que hi hagi un interès legítim.

La persona responsable té un mes per contestar des que rep la sol·licitud, i ho ha de fer tant si té les dades com si no les té. Si la persona responsable contesta, però no hi adjunta la informació que es demana, té deu dies, a partir del moment en què ha contestat, per fer efectiu el dret d'accés. Si no contesta dins aquest termini, s'hi pot interposar reclamació de tutela de drets.

 • Si hi ha una prohibició legal.
 • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat.
 • Per qüestions de seguretat pública.
 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers.
 • Per necessitats d'una investigació policial.
 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries.
 • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada.