• Imprimeix

Drets i obligacions

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades personals, que implica la possibilitat de controlar què es fa amb aquestes dades, és a dir, de saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d'on prové, per a quina finalitat es tenen les dades i a qui es faciliten, en tant que es tracta d'informació que no pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.

El dret a la protecció de dades personals deriva de l'article 18 de la Constitució espanyola i es reconeix a l'article 31 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades és una autoritat independent que vetlla perquè les entitats que tracten les nostres dades respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal. Des d'aquesta institució també informem les persones sobre els seus drets, com s'exerceixen i què poden fer en cas que no siguin respectats.