• Imprimeix

Sol·licitud d'un certificat d'empadronament per part d'una de les persones inscrites en el domicili

La inclusió en els certificats o volants d’empadronament de les dades identificatives relatives al nom i cognoms de totes les persones empadronades en un mateix domicili als efectes d’acreditar la convivència, a sol·licitud d’una d’aquestes persones, no seria contrària a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb l’article 6 l’LOPD en connexió amb l’article 7.f) de la Directiva 95/46/CE de protecció de dades o, quan escaigui, amb l’article 6.1.e) de l’RGPD.