• Imprimeix

Cercador de resolucions, dictàmens i informes

S'han trobat 1.978 resultats

Contractació externa dels serveis del Delegat de Protecció de Dades

CNS 31/2018

El responsable del tractament pot contractar els serveis de DPD oferts per un professional o una organització o empresa aliena a la seva estructura organitzativa, sempre que s’acreditin les competències professionals a què fa referència l’RGPD i es garanteixi la no concurrència de cap conflicte d’interès. La designació d’aquest DPD extern exigeix també formalitzar un contracte d’encàrrec del tractament, així com publicar les seves dades de contacte i comunicar la seva designació a aquesta Autoritat.

28/05/2018

Dictamen

Tractament de dades de la plataforma Diba-Hèstia per a la prestació dels serveis socials bàsics

CNS 17/2018

Correspon a les entitats implicades l’elecció d’un determinat model de gestió dels serveis socials bàsics i la concreció de la responsabilitat sobre el tractament de les dades. No obstant això, en principi tant el Consell Comarcal com els 25 Ajuntaments tindrien la condició de responsables (art. 4.7 RGPD), atenent a les seves respectives competències (LSS). La Diputació seria l’encarregada del tractament, no només per compte del CC, sinó també dels 25 Ajuntaments, i el CAOC seria subencarregat. El CC i els Ajuntaments haurien de subscriure, respectivament, els corresponents contractes d’encàrrec amb la Diputació i el CAOC. Els professionals hauran de tenir accés, únicament, a aquella informació necessària i pertinent per al compliment de les competències respectives de l’ens local del que depenen (art. 5.1.c) RGPD).

28/05/2018

Dictamen

Accés d'un pare als fulls de preinscripció dels seus fills a la llar d'infants

CNS 26/2018

Si el pare disposa de la potestat parental pot accedir a les dades dels seus fills menors que consten al full d’inscripció a la llar d’infants, d’acord amb el dret d’accés a la informació previst a l’article 15 de l’RGPD, en virtut de la capacitat de representació legal prevista a l’article 136-18 del CCC. En el cas consultat, atès que de la informació facilitada es desprèn l’existència d’un possible conflicte entre les parts, caldrà donar trasllat d’aquesta petició a la mare per tal que pugui al·legar si existeix alguna circumstància que hagi de comportar una limitació d’aquest dret d’accés.

22/05/2018

Dictamen

Accés dels regidors al Registre d'entrada i sortida de documents de l'Ajuntament

CNS 29/2018

La legislació de règim local reconeix un dret d’accés als regidors a informació que pugui resultar necessària per al desenvolupament de les seves funcions (article 164 TRLMRLC). L’aplicació del principi de minimització de dades (article 5.1 c) RGPD) exigeix fer una ponderació respecte les dades personals incloses en el conjunt de la informació sol·licitada, per tal que no es comuniquin més dades de les estrictament necessàries per assolir la finalitat legítima que justifica l’accés, això és el desenvolupament de les funcions que corresponen als regidors.  Facilitar als regidors l’accés al Registre d’entrada i sortida de documents podria forçar aquest principi de minimització de dades i suposar un risc per a la correcta protecció de la informació personal dels afectats, atès el volum d’informació sol·licitada, l’elevat nombre de possibles persones afectades i la diversa naturalesa de la informació personal que s’hi podria contenir, entre la qual, no seria possible descartar dades de categories especials, o que requereixen una especial protecció. En qualsevol cas, aquests s’han de regir pel deure de reserva imposat per la normativa de règim local, pel principi de limitació de finalitat (article 5.1.b) RGPD) i el deure de integritat i confidencialitat (article 5.1.f) RGPD)

 

 

22/05/2018

Dictamen

Denegació d'informació sobre diferents processos de provisió provisional de llocs de treball d'una entitat pública

IAI 17/2018

No resulta justificat l’accés de la persona reclamant a la informació sobre la puntuació obtinguda per les persones no seleccionades en relació amb els mèrits al·legats i/o les proves que hagin pogut realitzar en els processos de provisió provisional, atès que no s’han vist afavorides per la decisió presa per l’òrgan competent.

18/05/2018

Informe

Denegació d'informació sobre diferents processos de provisió provisional de llocs de treball d'un organisme autònom

IAI 21/2018

No resulta justificat l’accés de la persona reclamant a la informació sobre la puntuació obtinguda per les persones no seleccionades en relació amb els mèrits al·legats i/o les proves que hagin pogut realitzar en els processos de provisió provisional, atès que no s’han vist afavorides per la decisió presa per l’òrgan competent.

 

18/05/2018

Informe

Denegació d'informació sobre diferents processos de provisió provisional de llocs de treball d'un consorci

IAI 18/2018

No resulta justificat l’accés de la persona reclamant a la informació sobre la puntuació obtinguda per les persones no seleccionades en relació amb els mèrits al·legats i/o les proves que hagin pogut realitzar en els processos de provisió provisional, atès que no s’han vist afavorides per la decisió presa per l’òrgan competent.

18/05/2018

Informe

Comunicació de dades dels alumnes matriculats en programes de formació i inserció per fer un seguiment del seu itinerari educatiu

CNS 25/2018

El tractament de les dades identificatives dels alumnes matriculats a PFI per part dels serveis territorials d’un Departament de la Generalitat amb la finalitat de fer un seguiment de l’itinerari dels alumnes que han abandonat els estudis obligatoris mentre duri aquesta situació pot considerar-se compatible amb la finalitat inicial per a la qual es van recollir les dades. La comunicació d’aquesta mateixa informació des del Departament a un Consorci d’Educació constitueix una cessió o comunicació de dades a tercers habilitada a l’empara de l’article 6.1.e) RGPD, en relació amb l’article 160 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació i de l’article 123. i) de la Carta Municipal de Barcelona.

17/05/2018

Dictamen

Accés d'un cos policial a imatges de videovigilància captades per la policia local d'un Ajuntament

CNS 28/2018

La comunicació de les imatges de què disposa la Policia Local de l’Ajuntament vers un altre cos policial quan, malgrat no aportar un manament judicial, les sol·licita en exercici de les seves funcions de Policia Judicial constitueix una cessió habilitada tant per l’article 11.2.d) de l’LOPD com per la LOPJ. Aquesta comunicació, en exercici de les seves competències en matèria de seguretat ciutadana, també quedaria habilitada tant per la LOV com per l’article 21 de l’LOPD. En tot cas, la sol·licitud ha d’ajustar-se als principis de limitació de la finalitat i minimització de dades, requisit que, per la informació de què es disposa, es dóna en el cas examinat.

17/05/2018

Dictamen

Riscos i responsabilitats per l'ús de l'aplicatiu de Whatsapp

CNS 13/2018

L’Ajuntament ha de tenir en compte les garanties que ofereix un determinat canal per al tractament de la informació de les persones afectades i l’existència o no d’altres canals alternatius. Casos 1, 2 i 3: L’Ajuntament ha de donar compliment als principis i garanties de la normativa de protecció de dades, entre d’altres, ha de disposar del consentiment de tots els participants dels Grups, llevat que compti amb una altra base jurídica i donar-los informació sobre el tractament de les dades (art. 13 RGPD) i les conseqüències que es poden derivar de la utilització d’aquest canal. Entre d’altres qüestions, es valora positivament l’elaboració d’una “clàusula de polítiques de bon ús”. Cas 4: Atesa la informació disponible, no es pot determinar si el Grup té una finalitat exclusivament personal o domèstica i, en conseqüència, si es troba o no subjecte a la normativa de protecció de dades personals. En qualsevol cas, per la informació facilitada, no seria responsabilitat de l’Ajuntament.

26/04/2018

Dictamen