• Imprimeix

Cercador de resolucions, dictàmens i informes

S'han trobat 2.048 resultats

Designació d'un delegat de protecció de dades en les Cambres de Comerç

CNS 48/2018

Els destinataris i les funcions públiques atribuïdes a les Cambres de Comerç poden justificar la no obligatorietat de designació d’un delegat de protecció de dades a l’empara de la lletra a) de l’article 37.1 de l’RGPD, tot i que a criteri d’aquesta Autoritat resulta recomanable la seva designació. Això sens perjudici de la seva obligatorietat en el cas que concorri algun dels supòsits previstos a les lletres b) o c) del mateix article 37.1.

02/10/2018

Dictamen

Comunicació de dades personals a les Forces i Cossos de Seguretat

CNS 47/2018

En atenció a la previsió de l’article 22.3 de l’LOPD, l’ens pot comunicar dades de salut contingudes en la història clínica d’un pacient, o altres dades especialment protegides, sense consentiment exprés d’aquest, a les FFCCS, en el cas que aquestes actuïn exercint funcions de policia judicial, en els supòsits en què sigui absolutament necessari per a les finalitats d’una investigació concreta. La normativa habilitaria la cessió de dades que no siguin dades especialment protegides a les FFCCS (per exemple, dades identificatives, o determinades imatges de persones físiques), sense necessitat de vincular aquesta cessió a una investigació concreta, quan sigui necessari per a la prevenció d’un perill real per a la seguretat pública o per a la repressió d’infraccions penals (art. 22.2 LOPD).

18/09/2018

Dictamen

Possibilitat d'incloure dades personals identificatives en inventaris de documents incorporats al Portal de Transparència

CNS 46/2018

No resulta adequada la publicació de la metadada consistent en el núm. de DNI de les persones que han sol·licitat llicències urbanístiques, amb motiu de la publicació de l’inventari de documents. No obstant això, l’ordenament vigent habilita la publicació de les llicències urbanístiques atorgades, incloent el nom i cognoms de les persones que l’han sol·licitat, sense incloure altres dades identificatives innecessàries com ara el núm. de DNI.

 

18/09/2018

Dictamen

Extracció de dades d'un aplicatiu amb finalitats científiques

CNS 44/2018

L’extracció de dades personals d’un aplicatiu per a la realització d’una memòria científica anual dels treballs realitzats per determinats professionals, en els termes plantejats a la consulta, no s’adequaria a les exigències derivades dels principis previstos a l’RGPD, en especial dels principis de limitació de la finalitat i minimització.

05/09/2018

Dictamen

Denegació d'accés al número de compte bancari on s'han fet els pagaments a un arquitecte contractat per l'ajuntament

IAI 32/2018

No resulta prou justificat, des del punt de vista de la protecció de dades, l’accés de l’entitat a la dada relativa al número de compte corrent complet que consti en les factures expedides per un arquitecte en el si de l’execució d’un contracte adjudicat per l’Ajuntament, als efectes de demostrar una possible actuació irregular o il·lícita per part de l’arquitecte municipal en l’adjudicació d’aquests contractes.

04/09/2018

Informe

Denegació d'accés a informació sobre les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

IAI 33/2018

Amb caràcter general, no resulta justificat l’accés de l’entitat a la informació que permeti identificar les persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania amb indicació de la quantia percebuda per aquest concepte. Això, sens perjudici que es pugui facilitar aquest tipus d’informació de manera agregada o anonimitzada.

04/09/2018

Informe

Denegació d'accés al contingut íntegre de les factures d'un arquitecte contractat per un ajuntament

IAI 31/2018

La normativa de protecció de dades de caràcter personal no impedeix l’accés a les factures que han estat sol·licitades per la persona reclamant, sens perjudici d’ometre prèviament a l’accés, aquelles dades identificatives com el NIF, el telèfon, el domicili, el correu electrònic o el núm. de compte corrent de les persones afectades, així com altres dades personals que, més enllà de la identificació de l’adjudicatari, hi puguin constar i siguin innecessàries per assolir la finalitat de transparència perseguida.

04/09/2018

Informe

Denegació d'accés a informació relativa a l'execució del pressupost i a factures dels projectes i publicacions d'un Grup de Recerca

IAI 34/2018

La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés del reclamant a la informació relativa a l’execució del pressupost i a factures dels projectes i publicacions d'un Grup de Recerca. Tanmateix caldria ometre prèviament a l’accés, aquelles dades identificatives (com el NIF o el domicili de les persones afectades) així com altres dades personals que, més enllà de la identificació de l’adjudicatari, o dels investigadors assignats al projecte i la descripció general de l’objecte hi puguin constar i siguin innecessàries per assolir la finalitat de transparència perseguida. També permet accedir a informació individualitzada sobre les retribucions percebudes pels alts càrrecs i directius i la resta de personal que ocupi llocs de confiança, de lliure designació, d’especial responsabilitat dins l’organització o que impliquin alts nivells retributius o quan es tracti de conceptes retributius no previstos per la normativa vigent. En canvi, per a la resta de personal, aquesta informació es pot facilitar de manera agregada per grups o escales, i també a través dels conceptes retributius previstos a l’RLT o de manera anonimitzada.

31/08/2018

Informe

Denegació d'accés a informació sobre parcel·les i/o immobles exempts de l'IBI

IAI 28/2018

La normativa de protecció de dades de caràcter personal no impedeix l’accés a les factures que han estat sol·licitades per la persona reclamant, sens perjudici d’ometre prèviament a l’accés, aquelles dades identificatives com el NIF, el telèfon, el domicili, el correu electrònic o el núm. de compte corrent de les persones afectades, així com altres dades personals que, més enllà de la identificació de l’adjudicatari, hi puguin constar i siguin innecessàries per assolir la finalitat de transparència perseguida.

31/08/2018

Informe