• Imprimeix

Cercador de resolucions, dictàmens i informes

S'han trobat 1.998 resultats

Accés a un aplicatiu municipal de tramitació d'expedients administratius

CNS 40/2018

La institució té habilitació per demanar a l’Ajuntament la informació necessària per al compliment de les seves funcions. Ara bé, en virtut del principi de minimització (l’article 5.1 c) RGPD) només sembla adequada la possibilitat de poder accedir als expedients concrets, o parts d’expedients, a què es refereixin les investigacions de la Institució (considerant 31 RGPD). Des de la perspectiva de la normativa de protecció de dades i per la informació de què es disposa, facilitar a la Institució l’accés directe a l’aplicatiu municipal no s’adequaria al principi de minimització de dades i podría  suposar un risc per l’adequada protecció de la informació personal dels ciutadans.

25/07/2018

Dictamen

Utilització del número de DNI per accedir a un sistema d'informació d'un ajuntament

CNS 43/2018

L’establiment d’un mecanisme d’identificació i d’autenticació basat en l’ús d’un usuari (consistent en el número de DNI) i d’una contrasenya per a aquells treballadors que, en virtut de la seva condició de personal d’un subencarregat del tractament, han de poder accedir a un sistema d’informació per exercir les funcions que tenen encomanades, podria considerar-se una mesura de seguretat adequada, amb base jurídica a l’article 6.1.b) de l’RGPD, atès que és necessari per a l’execució del contracte.

18/07/2018

Dictamen

Utilització de les dades del Padró per a la celebració d'una consulta popular

CNS 39/2018

L’Ajuntament pot accedir a les dades del Padró per posar en coneixement dels veïns la celebració d’un procés de participació ciutadana per decidir el nom d’una plaça, en tractar-se d’una finalitat compatible amb la del Padró i emparada per l’exercici de les competències que en matèria de foment de la participació ciutadana té encomanades. També podria utilitzar-les per conformar-ne el cens electoral, llevat que es tracti d’una modalitat de participació respecte la qual s’hagi previst un instrument específic a tal efecte. Així, en cas de celebrar-se una consulta popular no referendària de caràcter sectorial, l’acreditació del compliment dels requisits per poder participar-hi hauria d’efectuar-se a través del Registre de participació en consultes populars no referendàries, de conformitat amb la Llei 10/2014.

 

05/07/2018

Dictamen

Autorització per a l'accés de tercers a la història clínica

CNS 36/2018

Per tal que qualsevol tercera persona diferent del pacient (com pot ser l’advocat, en el cas plantejat), pugui accedir a la HC d’aquest, és necessari que aquesta persona acrediti la seva identitat i habilitació davant del centre sanitari, ja sigui a través del formulari del propi centre, o de poders notarials, ja siguin generals o especials. Les persones vinculades al pacient per raons familiars o de fet poden accedir a informació de salut del pacient, en aquells casos en què, a criteri del metge, el pacient no tingui capacitat per fer-se’n càrrec, sense necessitat de disposar de poders notarials. Això, sens perjudici que aquestes persones s’hauran d’identificar i acreditar la seva condició de familiar o la vinculació amb el pacient.

28/06/2018

Dictamen

Denegació d'accés a informació sobre el deute d'un restaurant per ocupació de la via pública

IAI 24/2018

La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés d’un regidor a la informació sobre els deutes pendents, a data 30 de novembre de 2017, respecte d’un restaurant en concepte d’ocupació de la via pública. La informació sol·licitada pot ser rellevant per a l’exercici de les funcions legítimes de control i fiscalització legítimament atribuïdes als regidors.

19/06/2018

Informe

Denegació d'accés a informació sobre el lloguer d'un local municipal

IAI 23/2018

La normativa de protecció de dades no impedeix l’accés d’un regidor a la informació sobre la relació d’ingressos percebuts per l’Ajuntament en concepte de lloguer d’un local municipal durant l’any 2017, així com els deutes pendents per aquest concepte, a data 30 de novembre de 2017 a que es refereix la sol·licitud. L’accés troba la seva justificació a efectes de verificar si s’han produït irregularitats o anomalies en el procés de gestió i recaptació d’aquests ingressos i deutes, avaluació que s’emmarca en les funcions de control i fiscalització legalment atribuïdes.

19/06/2018

Informe

Denegació d'accés al contingut d'una informació reservada

IAI 22/2018

La persona reclamant no tindria dret a accedir al contingut d’una informació reservada prèvia a la incoació d’un expedient disciplinari contra la seva persona mentre s’està tramitant aquesta fase. Un cop conclosa, la normativa de protecció de dades no impediria l’accés per part de la reclamant (treballadora denunciada) a la identitat (nom i cognoms) i la signatura de les persones que consten els fulls annexos a l’escrit de queixa presentat per la PAH, tret dels casos en que les circumstàncies al·legades per aquestes persones en el tràmit d’audiència facin aconsellable preservar la seva privacitat. Caldrà, però, limitar l’accés als números de DNI, per considerar-se dades innecessàries. 

15/06/2018

Informe

Accés dels psicòlegs socials a dades de la història clínica de les persones internes en centres penitenciaris

CNS 30/2018

Els psicòlegs que, com a professionals sanitaris, puguin formar part dels EAP de centres penitenciaris, en la mesura que participin en la prestació d’assistència sanitària integral a les persones internes en els termes previstos a la normativa, han de poder accedir a determinades dades de la història clínica (HC), a través de la plataforma ECAP o per altres mecanismes –incloent, si escau, dades d’analítiques de drogues-, sempre que l’accés sigui necessari per a la prestació de la dita assistència (art. 5.1.c) RGPD). Els psicòlegs que, sense formar part dels EAP, desenvolupen funcions als centres penitenciaris no relacionades amb la prestació d’assistència sanitària integral a les persones internes, haurien de disposar del consentiment de les persones afectades, o d’una altra base legal que legitimi l’accés a les dades de salut contingudes a la HC, si escau, a través de l’ECAP.

13/06/2018

Dictamen

Competència de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades en relació amb una Fundació

CNS 32/2018

 

La Fundació es troba inclosa en el supòsit de l’article 156 b) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, concretat en l’article 3.h) de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per la qual cosa els tractaments de dades de la Fundació estan vinculats a la prestació del servei públic de serveis socials, són objecte de control per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, als efectes del que disposa la normativa de protecció de dades. En relació a la comunicació de la designació del delegat de protecció de dades, la Fundació en estar inclosa dins l’àmbit d’actuació de l’APDCAT, ha de comunicar-la a l’APDCAT.

11/06/2018

Dictamen

Denegació d'accés a documentació d'actuacions d'investigació relacionades amb la lluita antifrau

IAI 20/2018

L’accés de la persona reclamant a la informació personal referida a la comissió d’infraccions penals o administratives continguda en les comunicacions a la Fiscalia, a les autoritats competents en els informes raonats i/o les respostes dels ens concernits a les conclusions d’aquests informes, resta limitat per l’article 23 LTC, llevat que la sol·licitud d’accés s’acompanyi del consentiment exprés i per escrit de la persona afectada. No resultaria tampoc justificat en aquest cas, l’accés generalitzat a la resta d’informació personal que puguin contenir els documents sol·licitats, tret d’aquelles dades que puguin considerar-se merament identificatives dels empleats públics d’acord amb les previsions de l’article 24.1 LTC.

05/06/2018

Informe