• Imprimeix

Cercador de resolucions, dictàmens i informes

S'han trobat 2.079 resultats

Denegació d'accés a actes de processos electorals d'un col·legi professional

IAI 51/2018

La normativa de protecció de dades no impediria l’accés a la informació sol·licitada, respecte als membres de la Junta de Govern que intervenen en exercici de les seves funcions. En canvi, respecte a la resta de persones afectades, la normativa de protecció de dades no impedeix accedir al nom i cognoms de les persones que composen les candidatures admeses i de les que hagin resultat escollides, així com a la data d’inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la composició de cada una de les noves Juntes de Govern, llevat que del tràmit d’audiència atorgat en resulti alguna circumstància que ho impedeixi. En canvi, i a falta de major concreció no resultaria justificat donar accés a categories especials de dades que hi puguin constar, altres incidències que puguin afectar les persones candidates o altres dades, com ara dades personals relacionades amb l’exercici del vot per correu.

29/11/2018

Informe

Comunicació a l'AEAT de dades sobre l'ús de la targeta sanitària individual per part de les persones estrangeres durant els exercicis 2014, 2015 i 2016

CNS 55/2018

En atenció als termes en què s’efectua el requeriment d’informació sobre l’ús de la targeta sanitària individual per persones estrangeres durant els exercicis 2014, 2015 i 2016 no sembla que la comunicació d’aquestes dades pogués considerar-se emparada per l’article 9.2.g) de l’RGPD, en base a l’article 94 de l’LGT. 

20/11/2018

Dictamen

Denegació d'accés a còpia de l'expedient d'un procés de selecció de personal

IAI 49/2018

La normativa de protecció de dades no impedeix donar accés a la persona reclamant a la informació continguda en l’expedient de la convocatòria de proves selectives per a l’ingrés a la Generalitat, relatives a la seva persona, així com a tota aquella documentació que hagi estat objecte de publicació d’acord amb la normativa vigent. La normativa de protecció de dades tampoc impediria l’accés per part de la persona reclamant a les dades personals de les persones aspirants que finalment han superat la convocatòria d’oposicions, excloent la documentació que contingui dades personals especialment protegides, així com aquelles dades identificatives que resultin innecessàries per assolir la finalitat perseguida. Raons de seguretat de les persones poden justificar la seudonimització de la informació de tal manera que les dades personals contingudes ja no es puguin atribuir a un interessat per part de terceres persones.

19/11/2018

Informe

Denegació d'accés a les actes aixecades durant les concentracions davant una entitat pública

IAI 41/2018

La persona reclamant no té dret a accedir a la seva informació que consta en una investigació prèvia a la incoació d’un procediment sancionador mentre aquesta actuació estigui tramitant-se. Un cop conclosa, no hi hauria inconvenients per a que accedís a les actes policials sol·licitades, en la mesura que només hi consti informació referida a la seva persona i es garanteixi, respecte les altres persones investigades, que aquestes no poden ser identificades de manera directa o indirecta sense esforços desproporcionats.

09/11/2018

Informe

Denegació d'accés a un expedient d'actuacions d'investigació prèvia en matèria laboral

IAI 48/2018

Un cop concloses les actuacions d’investigació de la Inspecció de Treball, i d’acord amb l’article 15 de l’RGPD la persona reclamant té dret a accedir a tota la informació que sobre la seva persona figuri en la informació aportada o generada en el transcurs de la investigació, tret de l’accés a la identitat dels treballadors que com a testimonis puguin haver facilitat informació sobre la reclamant, que podria veure’s limitat si així ho requereix el resultat del tràmit d’audiència previst en l’article 31 de l’LTC. L’article 23 de l’LTC, limita l’accés a informació personal de terceres persones mereixedora d’especial protecció que pugui constar en l’expedient. L’article 24.1 de l’LTC, habilita l’accés a les dades merament identificatives dels funcionaris o empleats públics intervinents en els documents de l’expedient. D’acord amb l’article 24.2 de l’LTC i amb la informació de què es disposa no sembla que pugui estar justificat l’accés de la reclamant a la resta d’informació personal de treballadors que pugui constar en l’expedient.

 

07/11/2018

Informe

Denegació d'accés als correus electrònics del personal de la Generalitat

IAI 47/2018

La normativa de protecció de dades de caràcter personal no impedeix l’accés del reclamant a la informació sobre l’adreça de correu electrònic corporatiu dels empleats de la Generalitat de Catalunya. El sindicat sol·licitant de la informació vindrà obligat, en la primera comunicació que adreci als empleats de la Generalitat, a informar-los dels seus drets en relació amb la protecció de les seves dades personals d’acord amb l’article 14 de l’RGPD.

31/10/2018

Informe

Denegació d'informació relativa a les persones beneficiàries de subvencions en matèria d'habitatge

IAI 46/2018

A la vista de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, no resulta justificat l’accés de l’entitat reclamant a la informació que permeti identificar les persones beneficiàries de subvencions i ajuts en matèria d’habitatge amb indicació de la quantia percebuda per aquests conceptes. Això, sens perjudici que es pugui facilitar aquest tipus d’informació de manera agregada o anonimitzada.

31/10/2018

Informe