• Imprimeix

Tractament de dades personals: consentiment

Què és el tractament de dades personals?

La llei defineix tractament com a qualsevol operació i/o procediment tècnic de caràcter automatitzat o no que permet recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, bloquejar o cancel·lar dades de caràcter personal, així com les cessions de dades que deriven de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències (article 3.c de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal).

Per tant, qualsevol procediment de recollida, gestió o comunicació d'informació que contingui dades de caràcter personal queda subjecte al règim de protecció de dades personals previst en la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Què és el principi de qualitat de les dades?

El principi de qualitat de les dades personals, que s'aplica a tot tractament de dades, és definit en l'article 4 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal de la manera següent:

«Les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'han obtingut.»

Les dades, doncs, només es poden recollir o tractar si són proporcionades a les finalitats per a les quals han estat obtingudes. Qualsevol modificació de la finalitat a la qual són originalment destinades, qualsevol alteració dels fins per als quals les dades foren recollides o tractades, implica un nou tractament o el sotmetiment al règim de la cessió o comunicació dels articles 11 o 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

El consentiment sempre ha de ser exprés o per escrit?

El consentiment és definit en l'article 3.h de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, de la manera següent:

«Tota manifestació de voluntat lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l'interessat consent el tractament de dades personals que el concerneixen.»

D'aquesta definició es dedueix que el consentiment de la persona interessada no necessàriament ha de ser exprés o per escrit, atès que el legislador, en els supòsits en què ho ha considerat oportú, ja ho ha establert explícitament, com és el cas de les dades especialment protegides (article 7 de la LOPD).

Quan és necessari el meu consentiment, com a persona afectada, per tractar les meves dades personals?

El tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de la persona afectada, llevat que la llei disposi una altra cosa (article 6.1 de la la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal-LOPD).

No cal el consentiment (article 6.2 de la LOPD):

  • quan les dades de caràcter personal es recullen per a l'exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l'àmbit de les seves competències;
  • quan es refereixen a les parts d'un contracte o negoci, i són necessàries per al seu manteniment o compliment;
  • quan té com a finalitat protegir un interès vital de la persona interessada;
  • quan les dades figuren en fonts accessibles al públic.

Cal el consentiment dels pares per tractar dades personals de menors?

Si són menors de 14 anys, cal el consentiment dels pares o tutors per tractar les seves dades (només se'ls pot demanar el nom i els cognoms per sol·licitar-los el consentiment). Si són majors de 14 anys, poden consentir per ells mateixos, tret dels casos en què una llei exigeixi el consentiment dels pares per una qüestió en concret. En adreçar-se a aquest col·lectiu s'ha d'utilitzar un llenguatge senzill i no se'ls pot demanar informació sobre els altres membres de la família o sobre les característiques de la família. Tampoc se'ls poden demanar dades relatives a la professió dels pares, informació de tipus econòmic ni dades sociològiques.

Necessiten les administracions públiques el consentiment de la persona interessada per recollir i tractar les dades personals?

L'article 6 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal determina expressament les excepcions al principi general del consentiment de la persona afectada previ a la recollida i al tractament de les dades, entre les quals preveu:

«No cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es recullen per a l'exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques en l'àmbit de les seves competències [...].»

Així doncs, aquest precepte estableix expressament que no és necessari el consentiment si les dades es recullen per exercir funcions pròpies de les administracions quan actuen en l'àmbit de les competències que els han estat legalment atribuïdes.

En qualsevol altre cas, és necessari el consentiment de la persona afectada o titular de les dades personals per a la recollida i el tractament de les seves dades. Les persones afectades, doncs, han de consentir la recollida i el tractament de les seves dades quan les administracions vulguin dur a terme actuacions que no deriven de les funcions que la llei els atribueix.

És necessari el consentiment per tractar les dades de salut?

L'article 7.6 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal estableix que les dades de salut es poden tractar sense consentiment per a la prevenció o per al diagnòstic mèdic, per a la prestació d'assistència sanitària o de tractaments mèdics o per a la gestió de serveis sanitaris, sempre que les tracti un professional sanitari o una altra persona subjecta al secret professional, o per la necessitat de salvaguardar l'interès vital de la persona afectada o d'una altra persona, en cas que la persona afectada estigui físicament o jurídicament incapacitada per donar-ne el consentiment.

Els partits polítics poden utilitzar les meves dades personals per enviar-me propaganda electoral?

La Llei que regula el règim electoral general estableix que l'Oficina del Cens Electoral és l'òrgan encarregat d'elaborar el cens electoral. La inscripció en aquest cens electoral és obligatòria i els ajuntaments la fan d'ofici respecte dels residents del seu terme municipal. El cens electoral s'actualitza mensualment, i el nom, els cognoms i el domicili són dades censals que s'han de recollir necessàriament. Els representants de cada candidatura electoral poden obtenir, el dia de la proclamació de les candidatures, una còpia del cens electoral del districte corresponent, que poden utilitzar per enviar propaganda electoral, només durant el període de campanya.

Poden agafar les meves dades de les guies telefòniques?

Sí que ho poden fer. Les guies telefòniques són una font d'accés al públic i la llei permet que es puguin recollir les dades que hi consten sense el consentiment de la persona afectada en els casos en què el seu tractament sigui necessari per satisfer l'interès legítim perseguit pel responsable del fitxer o pel tercer a qui es comuniquin les dades, sempre que no es vulnerin els drets i les llibertats fonamentals de la persona interessada.
Quan aquestes dades es destinin a l'activitat de publicitat o prospecció comercial, en cada comunicació que se us adreci se us ha d'informar de l'origen de les dades, de la identitat del responsable del tractament i dels drets que us assisteixen.

Data d'actualització:  27.12.2016