• Imprimeix

Reclamacions i denúncies 

Què puc fer si es vulneren els meus drets?

Si heu exercit davant el responsable del fitxer qualsevol dels drets que teniu, i que us permeten controlar les vostres dades (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), i no heu rebut cap resposta o aquesta ha estat negativa en tot o en part, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades.
En els casos en què vegeu vulnerats altres drets o tinguin lloc actuacions contràries a la llei, podeu denunciar-ho a l'Autoritat.

Davant de qui haig d’exercir el dret d’indemnització pels danys o les lesions que he sofert perquè el responsable del fitxer que contenia les meves dades ha incomplert la normativa de dades personals?

L'article 19 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, reconeix el dret de les persones interessades a ser indemnitzades dels danys o les lesions que hagin patit a conseqüència d'un incompliment de les obligacions dels responsables dels fitxers o dels encarregats del tractament que estableix la llei.

Aquest dret ha de ser exercit, quan es tracti de fitxers de titularitat privada, davant dels òrgans de la jurisdicció ordinària, o sigui, davant els jutges i tribunals que siguin competents.

Si es tracta d'un fitxer de titularitat pública, cal exercir una acció de reclamació de responsabilitat, d'acord amb la legislació reguladora del règim de responsabilitat de les administracions públiques, davant l'administració que en sigui responsable i, si escau, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

Data d'actualització:  27.12.2016