• Imprimeix

Glossari

Afectat o interessat: Persona física titular de les dades que són objecte del tractament.

Cancel·lació: Procediment en virtut del qual el responsable cessa en l'ús de les dades. La cancel·lació implica el bloqueig de les dades, consistent en la identificació i la reserva d'aquestes amb la finalitat d'impedir-ne el tractament excepte per posar-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció de les responsabilitats esmentades. Una vegada transcorregut aquest termini, s'han de suprimir les dades.

Cessió o comunicació de dades: Tractament de dades que implica revelar-les a una persona diferent de la persona interessada.

Consentiment de la persona interessada: Qualsevol manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual la persona interessada consent el tractament de dades personals que la concerneixen.

Dada dissociada: La que no permet identificar una persona afectada o interessada.

Dades de caràcter personal: Qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus que concerneix persones físiques identificades o identificables.

Dades de caràcter personal relacionades amb la salut: Les informacions que concerneixen la salut passada, present i futura, física o mental, d'un individu. En particular, es consideren dades relacionades amb la salut de les persones les referides al seu percentatge de discapacitat i a la seva informació genètica.

Destinatari o cessionari: La persona física o jurídica, pública o privada o òrgan administratiu a qui es revelin les dades.
També poden ser destinataris els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.

Encarregat del tractament: La persona física o jurídica, pública o privada, o òrgan administratiu que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals per compte del responsable del tractament o del responsable del fitxer, com a conseqüència de l'existència d'una relació jurídica que l'hi vincula i delimita l'àmbit de la seva actuació per a la prestació d'un servei.
També poden ser encarregats del tractament els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.

Exportador de dades personals: La persona física o jurídica, pública o privada, o l'òrgan administratiu situat en el territori espanyol que faci, segons el que disposa aquest reglament, una transferència de dades de caràcter personal a un país tercer.

Fitxer: Qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal que permeti l'accés a les dades d'acord amb uns criteris determinats, sigui quina sigui la forma o modalitat de la creació, l'emmagatzematge, l'organització i l'accés del fitxer.

Fitxer no automatitzat: Qualsevol conjunt de dades de caràcter personal organitzat de forma no automatitzada i estructurat d'acord amb criteris específics relatius a persones físiques que permetin accedir sense esforços desproporcionats a les seves dades personals, tant si aquell és centralitzat, descentralitzat o repartit de forma funcional o geogràfica.

Fitxers de titularitat privada: Els fitxers els responsables dels quals són les persones, empreses o entitats de dret privat, independentment de qui tingui la titularitat del seu capital o de la procedència dels seus recursos econòmics, així com els fitxers els responsables dels quals són les corporacions de dret públic, si és que aquests fitxers no estan estrictament vinculats a l'exercici de potestats de dret públic que els atribueix la seva normativa específica.

Fitxers de titularitat pública: Els fitxers els responsables dels quals són els òrgans constitucionals o amb rellevància constitucional de l'Estat o les institucions autonòmiques amb funcions anàlogues a aquests òrgans, les administracions públiques territorials, així com les entitats o organismes que hi estan vinculats o en depenen i les corporacions de dret públic, sempre que la seva finalitat sigui l'exercici de potestats de dret públic.

Importador de dades personals: La persona física o jurídica, pública o privada, o l'òrgan administratiu receptor de les dades en cas de transferència internacional d'aquestes dades a un tercer país, tant si és el responsable del tractament, l'encarregat del tractament o un tercer.

Persona identificable: Qualsevol persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, mitjançant qualsevol informació referida a la seva identitat física, fisiològica, psíquica, econòmica, cultural o social. Una persona física no es considera identificable si aquesta identificació requereix activitats o terminis desproporcionats.

Procediment de dissociació: Qualsevol tractament de dades personals que permeti obtenir dades dissociades.

Responsable del fitxer o del tractament: Persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu que sol o conjuntament amb altres decideix sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament, encara que no ho faci materialment.
També poden ser responsables del fitxer o del tractament els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.

Tercer: La persona física o jurídica, pública o privada, o l'òrgan administratiu diferent de la persona afectada o interessada, del responsable del tractament, del responsable del fitxer, de l'encarregat del tractament i de les persones autoritzades per tractar les dades sota l'autoritat directa del responsable del tractament o de l'encarregat del tractament.
També poden ser tercers els ens sense personalitat jurídica que actuïn en el tràfic com a subjectes diferenciats.

Tractament de dades: Qualsevol operació o procediment tècnic, ja sigui automatitzat o no, que permeti la recollida, l'enregistrament, la conservació, l'elaboració, la modificació, la consulta, la utilització, la modificació, la cancel•lació, el bloqueig o la supressió de dades, així com les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.

Transferència internacional de dades: Tractament de dades que suposa una transmissió d'aquestes dades fora del territori de l'Espai Econòmic Europeu, tant si constitueix una cessió o comunicació de dades, com si té per objecte la realització d'un tractament de dades per compte del responsable del fitxer establert en territori espanyol.

 

 

Accessos autoritzats: Autoritzacions concedides a un usuari o usuària per utilitzar els diversos recursos. Si s'escau, han d'incloure les autoritzacions o funcions que tingui atribuïdes un usuari per delegació del responsable del fitxer o tractament o del responsable de seguretat.

Autenticació: Procediment de comprovació de la identitat d'un usuari.

Contrasenya: Informació confidencial, freqüentment constituïda per una cadena de caràcters, que es pot fer servir per autenticar un usuari o per accedir a un recurs.

Control d'accés: Mecanisme que, en funció de la identificació ja autenticada, permet accedir a dades o recursos.

Còpia de seguretat: Còpia de les dades d'un fitxer automatitzat en un suport que possibiliti recuperar-les.

Document: Qualsevol escrit, gràfic, so, imatge o qualsevol altra classe d'informació que es pot tractar en un sistema d'informació com una unitat diferenciada.

Fitxers temporals: Fitxers de treball creats per usuaris o processos que són necessaris per a un tractament ocasional o com a pas intermedi durant la realització d'un tractament.

Identificació: Procediment de reconeixement de la identitat d'un usuari o usuària.

Incidència: Qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar la seguretat de les dades.

Perfil d'usuari: Accessos autoritzats a un grup d'usuaris.

Recurs: Qualsevol part component d'un sistema d'informació.

Responsable de seguretat: Persona o persones a les quals el responsable del fitxer ha assignat formalment la funció de coordinar i controlar les mesures de seguretat aplicables.

Sistema de tractament: Manera com s'organitza o utilitza un sistema d'informació. Atenent el sistema de tractament, els sistemes d'informació poden ser automatitzats, no automatitzats o parcialment automatitzats.

Sistema d'informació: Conjunt de fitxers, tractaments, programes, suports i, si s'escau, equips utilitzats per al tractament de dades de caràcter personal.

Suport: Objecte físic que emmagatzema o conté dades o documents, o objecte susceptible de ser tractat en un sistema d'informació i sobre el qual es poden registrar i recuperar dades.

Transmissió de documents: Qualsevol trasllat, comunicació, enviament, lliurament o divulgació de la informació que conté.

Usuari: Subjecte o procés autoritzat per accedir a dades o recursos. Tenen la consideració d'usuaris els processos que permeten accedir a dades o recursos sense identificació d'un usuari físic.

 

Data d'actualització:  24.01.2017