• Imprimeix

Drets de les persones sobre les seves dades personals

Tota persona física pot fer valer els seus drets davant la persona, l'entitat o l'organisme que té i tracta les seves dades. I en el cas que els seus drets no siguin atesos, pot demanar la tutela de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En tot cas, tota persona té els drets següents:

 • dret a ser informat,
 • dret de consulta al Registre de Protecció de Dades, dret d'accés,
 • dret de rectificació,
 • dret de cancel·lació,
 • dret d'oposició,
 • dret d'indemnització per danys conseqüència de l'incompliment de la legislació sobre protecció de dades.

El dret a ser informat comporta que la persona afectada ha de poder saber els aspectes següents amb relació a les seves dades:

 • l'existència d'un fitxer o tractament de les seves dades de caràcter personal;
 • la finalitat de la recollida de les dades;
 • els destinataris de la informació de caràcter personal;
 • la identitat i l'adreça del responsable del tractament;
 • la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i davant de qui i on els pot exercir.

És a dir, ha de poder saber quines dades es tenen, qui les tracta i amb quina finalitat.

En el moment de la recollida o l'obtenció de les dades personals, s'ha de donar tota aquesta informació a la persona afectada, ja sigui mitjançant una llegenda en l'imprès o l'escrit que conté les dades o bé mitjançant rètols, avisos, etcètera.

Dret d'accés: per conèixer, de manera gratuïta, l'existència dels tractaments de les dades, l'origen i les comunicacions efectuades o que es prevegin fer (article 15 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LOPD).

Dret de rectificació: per corregir les dades personals inexactes o incompletes, en el termini de deu dies (article 16 de la LOPD).

Dret de cancel·lació (dret a l'oblit): per donar de baixa les dades personals innecessàries, en el termini de deu dies. La cancel·lació dóna lloc al bloqueig de les dades, i només s'han de conservar a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals, per a l'atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes responsabilitats. Complert aquest termini, s'ha de procedir a la supressió (article 16 de la LOPD).

Dret d'oposició al seu tractament: si hi ha un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no diu el contrari; i també quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària o de prospecció comercial (article 34 del Reglament de desplegament de la LOPD - Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre).
Tots aquests drets s'han d'exercir davant l'entitat que disposa de les dades personals de la persona afectada, és a dir, davant de la instància competent del departament de la Generalitat, diputació, ajuntament, consorci, universitat, etc., que correspongui, segons el cas.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades no disposa de la informació sobre quines o quantes entitats tenen les dades personals que concerneixen una persona particular.
Si voleu saber si una entitat disposa de les vostres dades personals podeu exercir, gratuïtament, el dret d'accés davant del responsable del fitxer d'aquesta entitat i sol·licitar informació sobre si es tracten les vostres dades personals, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret, si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

Podeu exercir, gratuïtament, el dret de cancel·lació davant el responsable del fitxer de l'entitat i sol·licitar la supressió de les vostres dades que siguin inadequades, excessives o innecessàries. Aquest dret no es pot exercir quan hi ha una prohibició legal per fer-ho o en casos molt concrets.
En els casos en què hàgiu donat abans el vostre consentiment per tractar les dades, teniu dret a revocar aquest consentiment adreçant aquesta petició al responsable del fitxer.

La cancel·lació de les dades personals no implica necessàriament que es destrueixin de manera immediata, sinó que es bloquegen. Les dades resten disponibles per a les administracions públiques, els jutges i els tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes responsabilitats (article 16.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal). Un cop exhaurit aquest termini, s'han de suprimir.

No obstant això, si una norma exigeix la conservació de les dades personals, o bé per raó de la relació contractual aquestes són pertinents, les dades es conserven durant el termini necessari.

La cancel·lació de les dades sol·licitada per la persona interessada no comporta automàticament l'eliminació física de les dades tractades, atès que en alguns supòsits hi ha l'obligació legal de conservar-les.

El responsable del tractament té l'obligació de fer efectiu el dret de rectificació, cancel·lació o oposició de la persona interessada en el termini de deu dies, segons estableix l'article 16.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Per al còmput dels terminis i en el cas que el responsable del fitxer sigui una administració pública, el termini de deu dies s'entén que són deu dies hàbils, excloent del còmput els diumenges i els declarats festius (article 48.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú).

En el cas d'entitats privades, el termini de deu dies és de deu dies naturals, sense excloure'n els dies inhàbils d'acord amb la legislació civil (articles 4 i 5 del Codi civil).

Qualsevol persona té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. No obstant això, aquest dret mai no pot ser en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les dades d'aquests que figurin en aquesta documentació, ni del dret dels professionals que han intervingut en l'elaboració de la documentació, que poden invocar la reserva de les seves observacions, apreciacions o anotacions subjectives. Amb l'exercici del dret d'accés, la persona afectada pot obtenir informació sobre el tractament que es fa de les seves dades personals, la finalitat del tractament, l'origen de les dades i les comunicacions que s'han fet o es preveuen fer.

Qualsevol persona pot accedir a aquesta informació exercint, de manera gratuïta, el dret de consulta al Registre de Protecció de Dades. A través de la consulta en línia al Registre us podeu informar de l'existència de fitxers i tractaments de dades de caràcter personal, de les seves finalitats i de la identitat del responsable del tractament. És important recordar que els fitxers inscrits al Registre no contenen les dades personals de ningú en concret. Per tant, el dret de consulta no és per saber si les vostres dades estan incloses en un fitxer determinat, sinó per obtenir informació respecte de quins fitxers té inscrits un determinat responsable de fitxer.

Data d'actualització:  27.12.2016