• Imprimeix

Dades personals: definició

S'entén per dades personals qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables (nom i cognoms, adreça postal i electrònica, fotografia, dades de salut, dades econòmiques, etcètera).

Perquè es puguin recollir per ser tractades, les dades han de ser adequades, pertinents i no excessives amb relació a les finalitats per a les quals es demanen. Aquestes finalitats han de ser determinades, explícites i legítimes.

Per tractar les dades personals i per cedir-les a una tercera persona, empresa o entitat, cal el consentiment de la persona afectada o una norma legal que ho habiliti. La normativa sobre protecció de dades personals no és aplicable a les dades de les persones jurídiques (empreses, associacions, fundacions, etcètera).

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal protegeix totes les dades amb els mateixos requisits mínims, però atribueix una protecció addicional -formes de consentiment, legitimitat de la recollida i mesures de seguretat- a determinades categories de dades:

  • les relatives a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió o les creences;
  • les relatives a l'origen racial, la salut i la vida sexual de les persones;
  • les relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives.

Així mateix, els fitxers que contenen dades relatives a la hisenda pública, als serveis financers o bé d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit, i els que contenen dades suficients que permetin d'obtenir una avaluació de la personalitat de l'individu, tenen també uns requisits addicionals de seguretat.

Data d'actualització:  27.12.2016