• Imprimeix

Reclamacions i denúncies 

Si heu exercit davant del responsable del tractament qualsevol dels drets que teniu i que us permeten controlar les vostres dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat), i no hi heu rebut resposta o ha estat negativa en tot o en part, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Si s’han vulnerat altres drets o hi ha hagut actuacions contràries a la normativa de protecció de dades, podeu denunciar-ho a l'Autoritat. 

Qualsevol persona que ha sofert danys i perjudicis, materials o immaterials, com a conseqüència d'una infracció de la normativa sobre protecció de dades, té dret a percebre una indemnització del responsable o de l'encarregat del tractament.

Si el responsable del dany o perjudici és una administració pública, la responsabilitat s’exigeix d’acord amb el règim de responsabilitat patrimonial previst a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Si el responsable del dany és una entitat privada, la responsabilitat s’exigeix davant dels òrgans de la jurisdicció ordinària, és a dir, davant dels jutges i tribunals competents en l’ordre civil.