• Imprimeix

Publicació de dades personals 

La imatge és una dada personal i, com a norma general, per publicar-la (cedir-la) cal demanar el consentiment a la persona afectada. En el cas de fotos de menors, s'ha de demanar el consentiment dels pares per publicar-les (pàgines web de les escoles, clubs, etc.). D'altra banda, tot i que s'ha de valorar cada cas en concret, si les imatges es recullen en un lloc públic i es fa amb finalitat informativa, no cal demanar el consentiment de les persones fotografiades, sempre que la imatge s'emmarqui en el context informatiu, no sigui l'objectiu principal de la càmera i no afecti la intimitat de la persona fotografiada.

El dret fonamental a la protecció de dades personals no és un dret absolut i en determinades situacions xoca amb altres drets també fonamentals i reconeguts constitucionalment, com ara el dret a la llibertat d'expressió i el dret d'informació. Per llibertat d'expressió cal entendre la manifestació d'una opinió. Per dret d'informació s'entén el dret que té qualsevol persona a donar i a rebre informació. Aquesta informació ha de ser veraç, la qual cosa implica que s'ha de contrastar, que s'ha d'actuar amb diligència informativa, cosa que permet l'error però no la negligència. En els casos en què la informació que es doni no sigui veraç, la persona titular d'aquesta informació pot sol·licitar una rectificació que ha de quedar reflectida en el mitjà de comunicació on es va publicar aquella informació, i quan la informació sigui ofensiva o arribi a l'insult es pot traslladar la qüestió als tribunals de justícia perquè es pronunciïn sobre el tema (per injúries, per atemptar contra el dret a l'honor, etc.).

S'hi poden publicar sempre que hi hagi una llei que disposi l'obligació de publicar el document que conté aquestes dades. No obstant això, només s'han de publicar les dades personals que siguin idònies i estrictament necessàries per acomplir la finalitat, tret que hi hagi una obligació legal de publicar íntegrament el document. El temps de publicació s'hauria de limitar al termini legal d'exposició pública del document (en els casos en què la norma disposa un termini); una vegada passat aquest termini, la persona afectada es pot oposar a la seva difusió.

Com a titular d'aquestes dades, que no es corresponen amb la realitat actual, podeu exercir, gratuïtament, el dret de cancel·lació davant el responsable del fitxer que conté aquesta informació (per exemple, davant el Servei Català de Trànsit, si es tracta d'una multa imposada per aquest organisme). Mitjançant l'exercici del dret de cancel·lació podeu sol·licitar que les vostres dades siguin suprimides d'aquest fitxer. D'altra banda, us podeu adreçar al diari oficial on surt publicada aquesta informació i oposar-vos a la seva difusió.

Com a titular de les dades personals publicades, us podeu oposar, gratuïtament, a la seva difusió a Internet, llevat que una llei disposi el contrari. Cal que exerciu aquest dret d'oposició davant el responsable del fitxer que conté la informació.