• Imprimeix

Drets de les persones sobre les seves dades personals

L’RGPD recull drets ja existents i els amplia, però també en crea de nous. Així, regula els drets següents:

  • El dret d’accés
  • El dret de rectificació
  • El dret de supressió
  • El dret d’oposició
  • El dret a la limitació del tractament
  • El dret a la portabilitat

L’RGPD configura la informació com un dret de l’interessat i reforça la que el responsable li ha de facilitar.

La informació s’ha de proporcionar de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, especialment quan la informació s’adreça a un menor.

La informació ha de fer referència a:

La identitat i dades de contacte del responsable i, si escau, del seu representant.

Les dades de contacte del delegat de protecció de dades.

Les finalitats i la base jurídica del tractament.

Els destinataris o categories de destinataris de les dades.

La intenció de transferir les dades a un tercer país o a una organització internacional i la base per fer-ho, si escau.

El termini durant el qual es conservaran les dades o els criteris per determinar-lo.

El dret a sol·licitar l’accés a les dades, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament, a oposar-s’hi i a sol·licitar-ne la portabilitat.

El dret a retirar en qualsevol moment el consentiment que s'ha prestat.

Si la comunicació de dades és un requisit legal o contractual o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades i està informat de les conseqüències de no fer-ho.

El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

L'existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i la informació sobre la lògica aplicada i les seves conseqüències.

Dret d'accés: dret de la persona interessada a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, a accedir a aquestes dades i obtenir la informació sobre com s’estan tractant. 

Dret de rectificació: dret a rectificar les dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional. 

Dret de supressió (dret a l’oblit): dret a obtenir la supressió de les dades personals ("dret a l'oblit"), quan: ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir; es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament; hi ha oposició al tractament; les dades s'han tractat il·lícitament; les dades s’han tractat per complir una obligació legal o s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors. 

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió altres responsables que estan tractant aquestes dades. 

Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les dades personals per motius relacionats amb la situació personal de la persona interessada.

Quan el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting, les dades s’han de deixar de tractar de manera immediata. 

Dret a la limitació del tractament: dret consistent en el marcat de les dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. 

La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixaran de tractar. 

Dret a la portabilitat de les dades: dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

  • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
  • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

 

Dret d’impugnació de valoracions: dret a no ser objecte d’una decisió basada només en el tractament automatitzat de les dades, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre la persona interessada o que l’afecti negativament, tret que la decisió sigui necessària per formalitzar o executar un contracte entre l’interessat i un responsable de tractament, es basi en el consentiment explícit de l’interessat o estigui autoritzada pel dret de la Unió o de l’estat membre corresponent.

Tots aquests drets s'han d'exercir davant l'entitat que disposa de les dades personals de la persona afectada (responsable del tractament), és a dir, davant de la instància competent del departament de la Generalitat, diputació, ajuntament, consorci, universitat, etc. que correspongui.

 

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades no disposa de la informació sobre quines entitats tenen les dades personals que concerneixen una persona particular.

Si voleu saber si una entitat disposa de les vostres dades personals, podeu exercir, gratuïtament, el dret d'accés davant del responsable del tractament. Podeu sol·licitar informació sobre si es tracten les vostres dades personals, amb quina finalitat i quins usos concrets, d'on s'han tret i si s'han comunicat o es pretenen comunicar, i a qui.

El responsable ha d’atendre la sol·licitud d’exercici del dret en el termini d’un mes des que la rep, prorrogable dos mesos més si és necessari, segons la complexitat i el nombre de sol·licituds.

S’ha d’informar l’interessat de la pròrroga dins el termini del primer mes (des que es rep la sol·licitud) i indicar els motius de la dilació.

Qualsevol persona té dret a accedir a la documentació de la seva història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. No obstant això, aquest dret mai no pot ser en perjudici del dret de terceres persones a la confidencialitat de les seves dades que figuren en aquesta documentació, ni del dret dels professionals que han intervingut en l'elaboració de la documentació, que poden invocar la reserva de les seves observacions, apreciacions o anotacions subjectives.

Amb l'exercici del dret d'accés, la persona afectada pot obtenir informació sobre com es tracten les seves dades personals, la finalitat del tractament, l'origen de les dades i les comunicacions que s'han fet o es preveuen fer.