• Imprimeix

Dades personals: definició

Una dada personal és qualsevol informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat).

S’ha de considerar persona física identificable qualsevol persona la identitat de la qual es pot determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador. Per exemple: un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d'aquesta persona.

El Reglament general de protecció de dades (RGPD) regula les anomenades categories especials de dades, que són les que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l'afiliació sindical. Regula també el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física i dades relatives a la salut, a la vida sexual o a les orientacions sexuals d'una persona física.

Per poder tractar aquestes dades, hi ha de concórrer alguna de les circumstàncies que estableix l’article 9.2 de l’RGPD.