[CAT | ES | EN] Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

ES ] Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals