• Imprimeix

Aplicació per gestionar el registre de les activitats de tractament

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha desenvolupat una aplicació per crear, mantenir i gestionar el registre de les activitats de tractament, amb la finalitat d’oferir suport principalment a les entitats petites (responsables de tractament). Aquesta aplicació és només un exemple.


L’RGPD preveu determinades obligacions de documentació dels tractaments per als responsables i els encarregats del tractament. D’acord amb l’article 30.1 del Reglament, cada responsable, i si escau el seu representant, ha de portar un registre de les activitats de tractament que es duen a terme sota la seva responsabilitat. Tot i que d’acord amb l’article 30.2 de l’RGPD els encarregats del tractament també tenen aquesta obligació, actualment l’aplicació està pensada per als responsables del tractament.


Només s’exceptuen d’aquesta obligació els responsables o encarregats del tractament que tinguin menys de 250 treballadors i que duguin a terme tractaments que no puguin comportar un risc per als drets i les llibertats de les persones interessades, tret que aquest risc sigui ocasional, i que no incloguin categories especials de dades personals o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.


A més de ser una obligació per als responsables, el manteniment d’aquest registre de les activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i acreditar-ne el compliment (principi de responsabilitat proactiva).


L’aplicació permet donar d’alta les diferents activitats de tractament, així com modificar-les i donar-les de baixa quan sigui necessari. També permet generar un document de les activitats de tractament que s’han inclòs al registre, per poder-lo publicar, si escau.

A més, l’aplicació que ha desenvolupat l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades preveu que es pugui consignar al registre d’activitats del tractament informació addicional a la que l’article 30.1 de l’RGPD estableix com a obligatòria. En aquest cas, els camps es poden emplenar o bé deixar en blanc.