• Imprimeix

Nous serveis que ofereix l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

25/01/2018 14:01
  • Còpia del contingut dels fitxers inscrits a l’RPDC

Les entitats responsables de fitxers, incloses en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, poden sol·licitar a l’APDCAT una còpia del contingut dels seus fitxers inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 

La còpia del contingut es pot lliurar, segons la seva preferència, en format EXCEL o XML amb la descripció completa dels fitxers que tenen inscrits al RPDC.

La petició s’ha de formalitzar mitjançant un formulari electrònic.

Per a més informació, consulteu aquest enllaç.

 

  • Designació del delegat de protecció de dades (DPD) 

Atès que el Reglament general de protecció de dades estableix la necessitat de nomenar un delegat de protecció de dades, les entitats incloses dins l’àmbit d’actuació de l’APDCAT que el nomenin han de comunicar aquesta designació a l’Autoritat abans del 25 de maig de 2018. Així mateix, cal que mantinguin actualitzades les dades comunicades.

Per a més informació sobre com comunicar la designació a l’APDCAT, consulteu aquest enllaç.

 

  • Notificació de violacions de seguretat de les dades personals (NVS)

A partir del 25 de maig de 2018, si es produeix una violació de la seguretat de les dades, les entitats responsables de tractaments incloses en l’àmbit d’actuació de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades l’han de notificar sense dilació indeguda i, si és possible, en un termini màxim de 72 hores després que n’han tingut constància. Això, tret que sigui improbable que la violació de seguretat  constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

La notificació de violació de seguretat de les dades s’ha de formalitzar mitjançant el formulari electrònic, que us podeu descarregar aquí. Les entitats que estiguin donades d'alta a EACAT han de presentar el formulari mitjançant la "tramesa genèrica" d'aquesta plataforma. La resta d'entitats l'han de presentar a través de la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat/), mitjançant el tràmit “Presentació d’escrits dirigits a l’Autoritat” [Tràmits>Presentació d’escrits dirigits a l’Autoritat].

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu aquest enllaç